Tento projekt je realizován z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko


Projekt "Radost z rozvoje spolupráce na česko-polském pomezí " s registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001643 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celková hodnota projektu: 609 897,73 Euro.

Hodnota spolufinancování z EFRR: 518 397,77 Euro.  
  

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001643
Identifikace žádosti: v60uwP
Verze: 0001
Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje signatář
Číslo výzvy: 11_17_028
Název výzvy: 3. výzva pro individuální projekty - prioritní osa 4/3
Název projektu: Radost z rozvoje spolupráce na česko-polském pomezí 
Vedoucí partner: Obec Zátor
Partner projektu: Gmina Chrząstowice
www.cz-pl.eu

 

 

Stručný popis projektu 

Projekt vytváří prostor pro výměnu zkušeností v oblasti zapojování a sjednocování místních komunit do mimoškolních a zájmových aktivit obcí Zátor s rozšířením na mikroregion Krnovsko a Chrzastowice. Propojování komunit bude podpořeno jejich vyhledáváním, vytvořením virtuální databáze partnerské sítě, realizací netradičních aktivit škol společně s komunitou a vytvořením místa pro setkávání a realizace aktivit. Společné aktivity budou pokrývat všechny věkové skupiny.

 

Cíle projektu

Výměna zkušeností a dobré praxe realizací mimoškolních, zájmových a sportovních aktivit s důrazem na zapojování, propojování a sjednocování místních komunit z Polska a České republiky.


Výsledky projektu

Výsledkem projektu je rozvoj partnerství mezi obcemi Zator a Chrząstowice na úrovni spolupráce škol a regionálních komunit. Výsledkem realizace společných polsko-českých aktivit za účasti místních komunit bude výměna zkušeností a přenos dobré praxe na druhou stranu hranice. Výsledkem projektu je vytvoření místa pro pravidelná setkávání česko-polských komunit. Výsledkem projektu bude vytvoření informačního a komunikačního prostředí mezi organizacemi a komunitami a zřízení nejméně 6 formálních partnerství uzavřených podpisem příslušné dohody mezi veřejnými institucemi a nevládními organizacemi z obou obcí. Spolupráce se bude týkat všech možných věkových skupin a bude se konkrétně věnovat potřebám integrace zdravotně postižených osob do společnosti. 

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší společný problém obou lokalit ČR a PL v obtížném zapojování veřejnosti a dalších subjektů do školních, mimoškolních a zájmových aktivit. Partneři začali spolupracovat v roce 2016.V roce 2017 společně realizovali projekt "Sport v příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000517 z mikrofondu Euroregion Praděd. Cílem projektu bylo zvýšit intenzitu spolupráce školy Zátor a školy Daniec. Školy realizovali cz-pl setkávání z oblasti sportu, ekologie atd. Spolupráce škol ukázala velký potenciál v oblasti organizování společných aktivit. Školy v obou regionech nejsou propojeny s veřejností a v obou oblastech neexistuje síť partnerů, která by umožňovala propojování škol s komunitami a aktivními spolky a doposud nebylo vytvořeno místo pro setkávání a realizaci společných aktivit. Realizace projektu by umožnila navázat na stávající zkušenosti obou partnerů a vytvořit aktivní databázi spolupracujích subjektů, kteří by v kooperaci se školami rozvíjely cz-pl vztahy pomocí mimoškolních, zájmových a sportovních aktivit. Příkladem společných aktivit v rámci projektu jsou: - inovativní spolupráce škol v oblasti zapojování veřejnosti do mimoškolních a zájmových aktivit, jejíž cílem je podpořit školy jako "otevřená centra" spojující jednotlivé komunity, - spolupráci v oblasti sportovní a kulturně - rekreační zahrnující předávání vzájemných zkušeností a dobré praxe (např fotbal, zkušeností působící v obci Chrząstowice Miro Klose Fussballschule, cyklistika, nordic walking, hokej, florbal, běh na lyžích...), - tvorba společné virtuální databáze spolupracujících subjektů.

 

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavními příčinami problému jsou především:
- místa s nedostatečným zázemím, která by byla vhodná k setkávání komunit všech věkových skupin
- nedostatek kontaktů mezi zástupci místních komunit a nevládních organizací způsobený malým počtem příležitostí pro vzájemné setkávání
- existující stereotypy týkající se sousedů z druhé strany hranice, které se se vzdáleností od hranic prohlubují
- nedostatečné prostředky na financování spolupráce
- slabá motivace obyvatel české republiky v zapojování do česko-polských aktivit
- sociálně slabé rodiny v obou lokalitách, které nemají kapacitu financovat účast dětí na placených aktivitách.