Pomysł projektu pochodzi ze wspólnych spotkań organizacji partnerskich w 2017 r. W ciągu 6 miesięcy poprzedzających zgłoszenie partnerzy wspólnie komunikowali się i konsultowali każdy kluczowy projekt i część wniosku projektowego. Rozmowy te odbywały się głównie poprzez spotkania po stronie czeskiej i polskiej, rozmowy telefoniczne lub drogą elektroniczną. W ramach przygotowania projektu odbyło się 10 wspólnych spotkań między partnerami.

 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, hobbystycznych i sportowych z naciskiem na angażowanie, łączenie i jednoczenie społeczności lokalnych z Polski i Czech. Rozwijanie partnerstwa między Zatorem a Chrząstowicami na poziomie współpracy szkół i społeczności regionalnych. Realizacja wspólnych polsko-czeskich działań z udziałem społeczności lokalnych, wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk za granicę.

 

W wyniku projektu powstanie środowisko informacyjne i komunikacyjne między organizacjami i społecznościami oraz ustanowienie co najmniej 6 formalnych partnerstw podpisanych przez podpisanie odpowiedniej umowy między instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi z obu społeczności. Współpraca obejmie wszystkie możliwe grupy wiekowe i będzie w szczególności dotyczyć potrzeb integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.